مجموعه آثار

 کتابهای تاليف شده:
 
۱- کتاب قانون ثبت اختراعات و مالكيتهاي صنعتي (سه زبانه: پارسی انگلیسی فرانسه) شابک ۸-۲۸۴-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۹۸۰۵۶ ، تعداد صفحه: هزار و دویست و هشتاد صفحه "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
فهرست کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
این کتاب، در كتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است
 
۲- کتاب راهنمای تدوين اِظهارنامه ثبت اختراع شابک ۷-۲۴۹-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۸۱۷۷۸ "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
فهرست کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
این کتاب، در كتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است
 
۳- کتاب ثبت اختراع در اداره ثبت اختراعات و علائم تجاريِ ايالات متحده شابک ۵-۲۸۵-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۹۸۰۴۴ "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
 
۴- کتاب سازمان جهاني مالكيت فكري   WIPOشماره شابک ۰-۲۴۸-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۸۱۷۶۵ "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
این کتاب، در كتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است
 
۵- کتاب خلاقيت و نوآوري شابک ۳-۲۵۰-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۸۱۷۸۴ "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
فهرست کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
این کتاب، در كتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است
 
۶- کتاب روشهاي رشد، پرورش و برانگیختن خلاقيت شابک ۲-۲۸۶-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۹۸۰۵۴ "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
فهرست کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
این کتاب، در كتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است
 
۷- کتاب خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی {ویژه دانشجویان MBA}، شابک : ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۱۹۲-۳۴۹-۴‬‬"نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
تصویر جلد کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
 
۸- کتاب راهنمای تحصیل در خارج از کشور شابک ۶-۲۸۸-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۹۸۰۵۳ "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
فهرست کتاب

مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
این کتاب، در كتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است
 
۹- کتاب سازمان تجارت جهانی WTO شابک ۹-۲۸۷-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۹۸۰۴۸ "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
این کتاب، در كتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است
 
۱۰- کتاب تحليل تكنيكال بازارهاي مالي (سرمایه) بين المللي، فَرا بورس،شابک : ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۱۹۲-۳۷۲-۲ 
"نویسنده: سیدمحمدرضا تابان" - منتشر شده در شهریورماه ۱۳۹۳
فهرست کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
این کتاب، در كتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است
 
۱۱-  کتاب جامع مجموعه قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار، "، شابک: ۵-۴۱۲-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸، شماره مجوز نشر: ۱۲۶۶۲۵۱، نویسنده: سیدمحمدرضا تابان" - منتشر شده در شهریورماه ۱۳۹۳
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
 
۱۲- کتاب جامع حقوق کیفری بورس اوراق بهادار، شابک: ۶-۴۱۵-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸، شماره مجوز نشر کتاب: ۱۲۶۶۲۴۸، "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان" - منتشر شده در شهریورماه ۱۳۹۳
فهرست کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
 
۱۳کتاب جامع مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی، شابک: ۹-۴۱۴-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸، شماره مجوز نشر کتاب: ۱۲۶۶۲۵۳، "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان" - منتشر شده در شهریورماه ۱۳۹۳
فهرست کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
 
۱۴- Law Dictionary (Business & Law) English to Persian، کتاب فرهنگ لفت حقوقی بازرگانی {انگلیسی به پارسی} ‏شابک : ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۱۹۲-۳۷۳-۹‬‬، شماره مجوز نشر: ۱۲۴۲۱۷۴، "مؤلف: سیدمحمدرضا تابان - منتشر شده در شهریورماه ۱۳۹۳
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
 
۱۵- کتاب مرجع مجموعه قوانین اساسی ایران از عهد باستان تا کنون (سه زبانه: پارسی انگلیسی فرانسه)، شابک: ۳-۴۱۶-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸، شماره مجوز نشر کتاب: ۱۲۷۰۴۴۸، "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان" فهرست مطالب کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
 
۱۶کتاب مجموعه قوانین و مقررات نظارت بر قضات، شابک: ۲-۴۱۳-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸، شماره مجوز نشر کتاب: ۱۲۶۶۲۴۹، "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان" - منتشر شده در شهریورماه ۱۳۹۳
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
 
نامه انتشارات نوید مبنی بر  چاپ کتب فوق
 
 کتابهای در حال نگارش:
عنوان کتاب: "کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، بانضمام ترمینولوژی حقوق مدنی(در حال نگارش کتاب)، مؤلّف: سیدمحمدرضا تابان
عنوان کتاب: "دانشنامه حقوق تجارت؛ کتاب مرجع بررسی تطبیقی حقوق تجارت ایران"(در حال نگارش کتاب)، مؤلّف: سیدمحمدرضا تابان

عنوان کتاب: "ترمینولوژی حقوق" (در حال نگارش کتاب)، "مؤلف: سیدمحمدرضا تابان"

عنوان کتاب: "کتاب مرجع حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات، بانضمام ترمینولوژی حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات"  (سه زبانه: پارسی انگلیسی فرانسه)-(در حال نگارش کتاب)، "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"

عنوان کتاب: "دانشنامه حقوق ثبت؛ کتاب مرجع مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، اراضی و املاک، شهر و شهرداری، تفکیک و افراز، بانضمام ترمینولوژی حقوقی مقررات ثبتی" (در حال نگارش کتاب)، "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"

عنوان کتاب: "دانشنامۀ حقوق پزشکی"، کتاب مرجع قوانین، مقررات و بایسته های حقوق پزشکی و علوم وابسته (در دست تألیف)، "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"

عنوان کتاب: "کتاب مرجع بررسی تطبیقی حقوقی میراث فرهنگی در حقوق ایران"(در حال نگارش کتاب)، مؤلّف: سیدمحمدرضا تابان

عنوان کتاب: "فلسفۀ حقوق کانت، نویسنده: ایمانوئل کانت" در دست ترجمه مترجم: سیدمحمدرضا تابان

عنوان کتاب: "فلسفۀ قضاوت کانت، نویسنده: ایمانوئل کانت" در دست ترجمه مترجم: سیدمحمدرضا تابان

عنوان کتاب: "کتاب شهرداری ها در آیینه قوانین و مقررات، بانضمام پرسش و پاسخ حقوقی و محشای قوانین مربوطه" (در حال نگارش کتاب)، مؤلّف: سیدمحمدرضا تابان
 Law Dictionary-French to English & Persian، کتاب فرهنگ لفت حقوقی {فرانسه به  انگلیسی و پارسی}  (سه زبانه: پارسی انگلیسی فرانسه) "مؤلف: سیدمحمدرضا تابان
عنوان کتاب: "کتاب مرجع کارآفرینی"(در حال نگارش کتاب)، نویسنده: سیدمحمدرضا تابان
عنوان کتاب: "فریب استراتژیک، جنگ رسانه ای و جنگ نرم"، موضوع کتاب؛ تحلیلی-سیاسی-اجتماعی (در حال نگارش کتاب)، "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
عنوان کتاب: "کتاب شوراهای حل اختلاف در آئینۀ قوانین بانضمام پرسش و پاسخ حقوقی و ترمینولوژی قضایی (دو زبانه: پارسی انگلیسی)" در حال نگارش - "مؤلّف: سیدمحمدرضا تابان"
عنوان کتاب: "کتاب مقررات انتظامی قضات، دادسرا و دادگاه های عالی انتظامی قضات"(در حال نگارش کتاب)، مؤلّف: سیدمحمدرضا تابان

 

** تألیف کتب علمی [تألیف و تدوین کتابهای درسی دانشگاهی رشته حقوق-گروه مؤلفین]، به اتفاق سایر اساتید دانشگاهی - ادامه مطلب

بدینوسیله رسماً به اطلاع میرساند، که این وب سایت، تنها وب سایت رسمی شخصی آقای  سیدمحمدرضا تابان ( سامان تابان ) میباشد و ایشان در هیچکدام از وب سایت های شبکه های اجتماعی اعم از مجاز یا غیر مجاز، هیچ گونه تارنما،پروفایل یا صفحه ای ندارند و کلیه اطلاعات و اطلاع رسانیها و تمام امور مربوط به ایشان، صرفا فقط و فقط از طریق این وب سایت انجام میپذیرد و غیر از آن، فاقد اعتبار و وجاهت است./-

درج هر گونه مطلب، مصاحبه، نقل قول و اقتباس از کتاب یا مقالات ایشان، صرفا منوط به اجازه کتبی و رسمی است، در غیر اینصورت مورد پیگرد قانونی قرار داده خواهد شد./-
به استناد قانون جرائم رایانه ای باسوءاستفاده کنندگان، متخلفین و مزاحمین سایبری برخورد قانونی خواهدشد.
کلیّۀ حقوق مادّی و معنوی محفوظ است.